CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Quản lý giá
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Quản lý giá
  Liên hệ