CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 24 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Quản lý công sản Sở Tài chính
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Quyết định bán tài sản công Quản lý công sản Sở Tài chính
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản Sở Tài chính
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản Sở Tài chính
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý Quản lý công sản Sở Tài chính
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Quyết định tiêu huỷ tài sản công Quản lý công sản Sở Tài chính
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Quản lý công sản Sở Tài chính
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Quản lý công sản Sở Tài chính
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Quản lý công sản Sở Tài chính
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên Quản lý công sản Sở Tài chính
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu Quản lý công sản Sở Tài chính
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Quản lý công sản Sở Tài chính
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý công sản Sở Tài chính
14 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Quản lý công sản Sở Tài chính
15 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Quản lý công sản Sở Tài chính
  Liên hệ