CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 27 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Quản lý giá
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tin học & Thống kê tài chính
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Quản lý công sản
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Quyết định bán tài sản công Quản lý công sản
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý Quản lý công sản
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Quản lý công sản
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Quyết định tiêu huỷ tài sản công Quản lý công sản
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Quản lý công sản
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Quản lý công sản
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên Quản lý công sản
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu Quản lý công sản
14 Mức độ 4 Mức độ 4 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Quản lý công sản
15 Mức độ 4 Mức độ 4 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý công sản
  Liên hệ