CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 17 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục quỹ tự giải thể cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI CẤP TỈNH Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công nhận Ban vận động thành lập hội Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục phê duyệt điều lệ hội cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đổi tên hội cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục hội tự giải thể cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
14 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
15 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
  Liên hệ