CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục tiếp nhận tiếp nhận vào công chức (Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020). Công chức, viên chức
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục xét tuyển công chức Công chức, viên chức
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục xét tuyển viên chức Công chức, viên chức
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thi tuyển Viên chức Công chức, viên chức
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức Công chức, viên chức
  Liên hệ