CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên Sở Nội vụ
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên Sở Nội vụ
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên Sở Nội vụ
  Liên hệ