CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 63 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức phi chính phủ
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục tiếp nhận tiếp nhận vào công chức (Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020). Công chức, viên chức
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục quỹ tự giải thể cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục xét tuyển công chức Công chức, viên chức
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Tôn giáo Chính phủ
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức, biên chế
14 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức, biên chế
15 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức, biên chế
  Liên hệ