CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 8 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Bảo vệ thực vật
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Bảo vệ thực vật
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Bảo vệ thực vật
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) Bảo vệ thực vật
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Bảo vệ thực vật
  Liên hệ