CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 8 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
  Liên hệ