CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lao động ngoài nước
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động ngoài nước
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động ngoài nước
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Lao động ngoài nước
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký Hợp đồng cá nhân Lao động ngoài nước
  Liên hệ