CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 27 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập. Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội
14 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội
15 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội
  Liên hệ