CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 114 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lao động ngoài nước Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động ngoài nước Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục “Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân” Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục “Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân” Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
14 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
  Liên hệ