CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 61 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lao động ngoài nước
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động ngoài nước
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động, tiền lương, tiền công
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) Lao động, tiền lương, tiền công
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động, tiền lương, tiền công
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục “Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân” Phòng, chống tệ nạn xã hội
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục “Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân” Phòng, chống tệ nạn xã hội
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động, tiền lương, tiền công
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu Lao động, tiền lương, tiền công
14 Mức độ 3 Mức độ 3 Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) An toàn lao động
15 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động, tiền lương, tiền công
  Liên hệ