CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 25 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
  Liên hệ