CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 14 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Công bố hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa Đường thủy nội địa
14 Mức độ 4 Mức độ 4 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa Đường thủy nội địa
  Liên hệ