CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 46 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Gia hạn thời gian lưu lại lãnh thổ Việt Nam cho phương tiện vận tải thủy của Campuchia Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho phương tiện Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
  Liên hệ