CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Quy chế thi, tuyển sinh
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh
  Liên hệ