CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 18 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
14 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
15 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
  Liên hệ