CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 11 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện Sở Công thương
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại thẻ an toàn điện Điện Sở Công thương
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Điện Sở Công thương
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Điện Sở Công thương
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Điện Sở Công thương
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Điện Sở Công thương
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện Sở Công thương
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện Sở Công thương
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Điện Sở Công thương
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Điện Sở Công thương
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Điện Sở Công thương
  Liên hệ