CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 76 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Hóa chất
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Vật liệu nổ công nghiệp
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo hoạt động khuyến mại Xúc tiến thương mại
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công nghiệp địa phương
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Xúc tiến thương mại
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
14 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp
15 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
  Liên hệ