CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu
  Liên hệ