CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Việc làm
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc làm
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm
  Liên hệ