CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện UBND cấp xã
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện UBND cấp xã
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Thư viện UBND cấp xã
  Liên hệ