CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Trồng trọt
  Liên hệ