CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 8 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Phổ biến giáo dục pháp luật
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục công nhận hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
7 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Phổ biến giáo dục pháp luật
8 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Phổ biến giáo dục pháp luật
  Liên hệ