CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 8 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật UBND cấp xã
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Phổ biến giáo dục pháp luật UBND cấp xã
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục công nhận hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật UBND cấp xã
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thôi làm hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật UBND cấp xã
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật UBND cấp xã
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật UBND cấp xã
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Phổ biến giáo dục pháp luật UBND cấp xã
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Phổ biến giáo dục pháp luật UBND cấp xã
  Liên hệ