CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua khen thưởng UBND cấp xã
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua khen thưởng UBND cấp xã
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng UBND cấp xã
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua khen thưởng UBND cấp xã
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng UBND cấp xã
  Liên hệ