CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Môi trường UBND cấp xã
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Môi trường UBND cấp xã
  Liên hệ