CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 23 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
4 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
5 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch
6 Mức độ 3 Mức độ 3 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch
7 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch
8 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch
9 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Hộ tịch
10 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch
11 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch
12 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
13 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch
14 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch
15 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch
  Liên hệ