CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 23 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch UBND cấp xã
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch UBND cấp xã
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch UBND cấp xã
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch UBND cấp xã
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch UBND cấp xã
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký lại khai tử Hộ tịch UBND cấp xã
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch UBND cấp xã
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch UBND cấp xã
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Hộ tịch UBND cấp xã
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch UBND cấp xã
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch UBND cấp xã
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch UBND cấp xã
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch UBND cấp xã
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch UBND cấp xã
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch UBND cấp xã
  Liên hệ