CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức bộ máy nhà nước
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức bộ máy nhà nước
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức bộ máy nhà nước
  Liên hệ