CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 TTHC TTHC Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức bộ máy nhà nước UBND cấp huyện
2 TTHC TTHC Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức bộ máy nhà nước UBND cấp huyện
3 TTHC TTHC Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức bộ máy nhà nước UBND cấp huyện
  Liên hệ