CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 8 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thi đua khen thưởng UBND cấp huyện
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua khen thưởng UBND cấp huyện
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua khen thưởng UBND cấp huyện
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng UBND cấp huyện
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua khen thưởng UBND cấp huyện
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng UBND cấp huyện
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua khen thưởng UBND cấp huyện
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thi đua khen thưởng UBND cấp huyện
  Liên hệ