CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 4 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động, tiền lương, tiền công
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Lao động, tiền lương, tiền công
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Lao động, tiền lương, tiền công
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lao động, tiền lương, tiền công
  Liên hệ