CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 4 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động, tiền lương, tiền công UBND cấp huyện
2 TTHC TTHC Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Lao động, tiền lương, tiền công UBND cấp huyện
3 TTHC TTHC Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Lao động, tiền lương, tiền công UBND cấp huyện
4 TTHC TTHC Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lao động, tiền lương, tiền công UBND cấp huyện
  Liên hệ