CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 17 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND cấp huyện
2 TTHC TTHC Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch Hộ tịch UBND cấp huyện
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND cấp huyện
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND cấp huyện
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND cấp huyện
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Hộ tịch UBND cấp huyện
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch UBND cấp huyện
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND cấp huyện
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch UBND cấp huyện
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch UBND cấp huyện
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch UBND cấp huyện
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND cấp huyện
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND cấp huyện
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND cấp huyện
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch UBND cấp huyện
  Liên hệ