CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 12 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Chứng thực UBND cấp huyện
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực UBND cấp huyện
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực UBND cấp huyện
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực UBND cấp huyện
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực UBND cấp huyện
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dich đã được chứng thực Chứng thực UBND cấp huyện
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực UBND cấp huyện
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch Chứng thực UBND cấp huyện
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực UBND cấp huyện
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực UBND cấp huyện
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực UBND cấp huyện
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực UBND cấp huyện
  Liên hệ