CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 TTHC TTHC Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại UBND cấp huyện
2 TTHC TTHC Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại UBND cấp huyện
  Liên hệ