CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 4 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 TTHC TTHC Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Giáo dục Trung học UBND cấp huyện
2 TTHC TTHC Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Giáo dục Trung học UBND cấp huyện
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục Trung học UBND cấp huyện
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Giáo dục Trung học UBND cấp huyện
  Liên hệ