CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 6 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục Dân tộc UBND cấp huyện
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục Dân tộc UBND cấp huyện
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục Dân tộc UBND cấp huyện
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục Dân tộc UBND cấp huyện
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục Dân tộc UBND cấp huyện
6 TTHC TTHC Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục Dân tộc UBND cấp huyện
  Liên hệ