CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
  Liên hệ