CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 7 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân
  Liên hệ