CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 7 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 TTHC TTHC Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân UBND cấp huyện
2 TTHC TTHC Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân UBND cấp huyện
3 TTHC TTHC Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân UBND cấp huyện
4 TTHC TTHC Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân UBND cấp huyện
5 TTHC TTHC Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân UBND cấp huyện
6 TTHC TTHC Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân UBND cấp huyện
7 TTHC TTHC Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân UBND cấp huyện
  Liên hệ