CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 6 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước UBND cấp huyện
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước UBND cấp huyện
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước UBND cấp huyện
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước UBND cấp huyện
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước UBND cấp huyện
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước UBND cấp huyện
  Liên hệ