CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Công nhận khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Giao khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển Biển và hải đảo
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Trả lại khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo
  Liên hệ