CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 TTHC TTHC Công nhận khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo UBND cấp huyện
2 TTHC TTHC Giao khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo UBND cấp huyện
3 TTHC TTHC Gia hạn thời hạn giao khu vực biển Biển và hải đảo UBND cấp huyện
4 TTHC TTHC Trả lại khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo UBND cấp huyện
5 TTHC TTHC Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo UBND cấp huyện
  Liên hệ