CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 338 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện Lâm nghiệp UBND cấp huyện
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội UBND cấp huyện
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Quản lý hoạt động xây dựng UBND cấp huyện
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng, tôn giáo UBND cấp huyện
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng, tôn giáo UBND cấp huyện
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thi đua khen thưởng UBND cấp huyện
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Thủy lợi UBND cấp huyện
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND cấp huyện
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua khen thưởng UBND cấp huyện
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua khen thưởng UBND cấp huyện
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ UBND cấp huyện
12 TTHC TTHC Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Phổ biến giáo dục pháp luật UBND cấp huyện
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng UBND cấp huyện
14 TTHC TTHC Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất Đất đai UBND cấp huyện
15 TTHC TTHC Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai UBND cấp huyện
  Liên hệ