CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 TTHC TTHC Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Xử lý đơn thư Thanh tra tỉnh
2 TTHC TTHC Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Giải quyết tố cáo Thanh tra tỉnh
3 TTHC TTHC Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh
4 TTHC TTHC Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh
5 TTHC TTHC Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Tiếp công dân Thanh tra tỉnh
  Liên hệ