CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 21 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác Giám định y khoa
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Giám định y khoa
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động Giám định y khoa
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác Giám định y khoa
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Giám định y khoa
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Giám định y khoa
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Giám định y khoa
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật Giám định y khoa
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần Giám định y khoa
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Giám định y khoa
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Khám giám định tổng hợp Giám định y khoa
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Giám định y khoa
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Giám định y khoa
14 Mức độ 4 Mức độ 4 Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Giám định y khoa
15 Mức độ 4 Mức độ 4 Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động Giám định y khoa
  Liên hệ