CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 21 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Giám định y khoa Sở Y tế
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động Giám định y khoa Sở Y tế
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Giám định y khoa Sở Y tế
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Giám định y khoa Sở Y tế
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần Giám định y khoa Sở Y tế
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Giám định y khoa Sở Y tế
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Giám định y khoa Sở Y tế
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất Giám định y khoa Sở Y tế
9 TTHC TTHC Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Giám định y khoa Sở Y tế
10 TTHC TTHC Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Giám định y khoa Sở Y tế
11 TTHC TTHC Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Giám định y khoa Sở Y tế
12 TTHC TTHC Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác Giám định y khoa Sở Y tế
13 TTHC TTHC Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động Giám định y khoa Sở Y tế
14 TTHC TTHC Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Giám định y khoa Sở Y tế
15 TTHC TTHC Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai Giám định y khoa Sở Y tế
  Liên hệ