CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 8 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục công nhận lại Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 TTHC TTHC Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 TTHC TTHC Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 TTHC TTHC Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Liên hệ