CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 8 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục công nhận lại Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn hóa cơ sở
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa cơ sở
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Văn hóa cơ sở
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Văn hóa cơ sở
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa cơ sở
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa cơ sở
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa cơ sở
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa cơ sở
  Liên hệ