CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 19 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục công nhận điểm du lịch Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Liên hệ