CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 4 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Karaoke, Vũ trường
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Karaoke, Vũ trường
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Karaoke, Vũ trường
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Karaoke, Vũ trường
  Liên hệ