CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 14 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Di sản
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Di sản
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Di sản
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Di sản
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản
  Liên hệ