CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 14 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 TTHC TTHC Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Liên hệ