CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 6 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính
  Liên hệ