CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 6 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
  Liên hệ