CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 13 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Thẻ Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
  Liên hệ