CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 13 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại Thừa phát lại
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Thừa phát lại
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại Thừa phát lại
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại Thừa phát lại
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
  Liên hệ