CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 12 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Trợ giúp pháp lý
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Trợ giúp pháp lý
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
  Liên hệ