CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 9 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Giám định tư pháp
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp cấp tỉnh Giám định tư pháp
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Giám định tư pháp
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Giám định tư pháp
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
  Liên hệ