CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 8 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
  Liên hệ